Апараджита-Дэви-стути

("Гимн Непобедимой Богине" из Дви-Махатмьи)


yA devI sarvabhUteshhu vishhNumAyeti shabditA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 14-16||

yA devI sarvabhUteshhu chetanetyabhidhIyate |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 17-19||

yA devI sarvabhUteshhu buddhirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 20-22||

yA devI sarvabhUteshhu nidrArUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 23-25||

yA devI sarvabhUteshhu kshudhArUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 26-28||

yA devI sarvabhUteshhu chhAyArUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 29-31||

yA devI sarvabhUteshhu shaktirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 32-34||

yA devI sarvabhUteshhu tR^ishhNArUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 35-37||

yA devI sarvabhUteshhu kshAntirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 38-40||

yA devI sarvabhUteshhu jAtirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 41-43||

yA devI sarvabhUteshhu lajjArUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 44-46||

yA devI sarvabhUteshhu shAntirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 47-49||

yA devI sarvabhUteshhu shraddhArUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 50-52||

yA devI sarvabhUteshhu kAntirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 53-55||

yA devI sarvabhUteshhu lakshmIrUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 56-58||

yA devI sarvabhUteshhu vR^ittirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 59-61||

yA devI sarvabhUteshhu smR^itirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 62-64||

yA devI sarvabhUteshhu dayArUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 65-67||

yA devI sarvabhUteshhu tushhTirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 68-70||

yA devI sarvabhUteshhu mAtR^irUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 71-73||

yA devI sarvabhUteshhu bhrAntirUpeNa sa.nsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 74-76||

indriyANAmadhishhThAtrI bhuutAnAJNchAkhileshhu yA |
bhUteshhu satataM tasyai vyAptidevyai namo namaH || 77||

chitirUpeNa yA kR^itsnametad.hvyApya sthitA jagat.h |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 78-80||

(devii-maahaatmya,
adhyaaya 5, shlokas 14-80).


Hosted by uCoz